ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 ปรัชญา

          1. มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจการค้าปลีก เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการธุรกิจค้าปลีก ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านค้าปลีกของประเทศ
         
2. มุ่งเน้นให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันคือการศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา(Education is the matrix of intellect)ผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญา
          3. ใช้การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (work-based learning) เป็นสำคัญ
          4. มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยความรู้และคุณธรรมสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญ

          1. เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตด้านการบริหารการค้าปลีกซึ่งมีการขยายตัวในอัตราที่สูงเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการค้าปลีก เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ
          2. เป็นทางเลือกให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนสาขาที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติรวมทั้งเทคนิควิธีการใช้อุปกรณ์การบริหารสมัยใหม่เพื่อเข้าสู่งานอาชีพด้านการค้าปลีกและการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต
          3. เป็นหลักสูตรแนวใหม่ที่ใช้การบริหารจัดการร่วมระหว่างบริษัทซีพีออล์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก่อให้เกิดการร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายและการใช้จุดแข็งของทั้งสองฝ่ายในการผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและโดดเด่นในด้านการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
          เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้
          1. วัตถุประสงค์ด้านความรู้
             1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ โดยบูรณาการความรู้ทางด้านธุรกิจค้าปลีก มาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการและบริหารงานทางด้านธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมในการทำงาน
          2. วัตถุประสงค์ด้านความสามารถและศักยภาพ
              2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระได้
              2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารการค้าปลีกในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)จากรูปแบบการเรียนที่เน้นสอดแทรกการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอาเซียน
          3. วัตถุประสงค์ด้านคุณธรรม
              3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจค้าปลีก สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
          4. มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจค้าปลีก สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข


วันที่ : 4 มิ.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 1284